Triết lý công ty

  • Home
  • Triết lý công ty

 

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

 

Triết lý quản lý của chúng tôi là tập trung phát triển nguồn lực và coi trọng sự đóng góp của mỗi cá nhân để hỗ trợ cho sự phát triển chung của tập thể Công ty. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường nơi mà mọi người đc cảm thấy tự do thoải mái chia sẻ đóng góp ý tưởng của họ cho Công ty.

Mục tiêu của Công ty và từng cá nhân được xác định và làm rõ liên tục để tất cả mọi người đều có thể tập trung nỗ lực tối đa và mục tiêu chiến lực kinh doanh của Công ty.

 

SỰ SÁNG TẠO VÀ LINH HOẠT

 

Sự sáng tạo và tính linh hoạt là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi và việc trao quyền điều hành cho những người được uỷ quyền sẽ tạo ra các quyết định tăng cường lợi thế đó. Do đó chúng tôi tin tưởng quyết định của từng cá nhân với nhau những thứ mà chúng tôi cho rằng được tạo ra vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và gia đình Vijatech.

Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận khoa học có tính định hướng để tạo ra các quyết định chính xác. Quá trình đưa ra quyết định tối ưu này có thể được mô tả như:

1. Thảo luận và đánh giá

2. Đưa ra quyết định

3. Chọn người chỉ huy

4. Lập kế hoạch và thực hiện

5. Di chuyển trên một cách nhanh chóng

 

TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRUNG THỰC

 

Việc trao đổi thông tin trực tiếp trung thực, cởi mở, thường xuyên và tôn trọng được chào đón ở tất cả các cấp của tổ chức. Tranh luận là lành mạnh và làm phong phú thêm quá trình ra quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng thông tin phản hồi thường xuyên là rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân và tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc phục vụ khách hàng tốt hơn. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích kịp thời, thông tin phản hồi chính thức và tổng kết công tác và hành động cùng nhau. Kinh nghiệm và khả năng thu được thông qua việc đánh giá và kiểm tra không chỉ trong việc thực hiển triển khai các công việc mà còn xét tới việc hoàn thành của từng dự án.