Phạm Minh Phương

  • Home
  • Phạm Minh Phương

Phạm Minh Phương

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Bà Phạm Minh Phương phụ trách mảng Tài Chính – Kế Toán của Công ty. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài Chính – Kế Toán, bà Hường ….

Tổng quan và kinh nghiệm

Bà Phạm Minh Phương phụ trách mảng Tài Chính – Kế Toán của Công ty. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài Chính – Kế Toán, bà Hường ….

Tài chính - Kế toán

0%

Quản lý nhân sự

0%

Điều hành công ty

0%

Nghiệp vụ Kế toán - Ngân hàng

0%