Nguyễn Đăng Anh English

  • Home
  • Nguyễn Đăng Anh English

Nguyễn Đăng Anh English

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ

Ông Đăng Anh chịu trách nhiệm mảng định hướng sản phẩm Công nghệ và phát triển Công nghệ xu hướng tương lai cho công ty.

Tổng quan và kinh nghiệm

Ông Đăng Anh chịu trách nhiệm mảng định hướng sản phẩm Công nghệ và phát triển Công nghệ xu hướng tương lai cho công ty.

Phát triển sản phẩm

0%

Tích hợp hệ thống

0%

Quan hệ khách hàng

0%

Lãnh đạo nhóm

0%